Før du går i gang

WordPress er kendt for sin nemme installation. Under de fleste omstændigheder er installation af WordPress en meget enkel proces og tager mindre end fem minutter at fuldføre. Mange webhostere tilbyder nu værktøjer (f.eks. UnoEuro, Fantastico med flere) til automatisk at installere WordPress for dig. Men hvis du ønsker at installere WordPress selv, vil følgende vejledning hjælpe. Nu med automatisk opgradering er opgradering endnu nemmere.

Følgende installationsvejledning hjælper dig, uanset om du går til den berømte 5-minutters installation eller kræver den mere detaljerede installationsvejledning.


Ting du skal vide, før du installerer WordPress.

 

Før du begynder installationen, er der et par ting, du skal have og gøre.

Disse er:

Adgang til din webserver (via shell eller FTP)
Adgang til at oprette databaser
En teksteditor
En FTP-klient
Din valgte webbrowser.

 

Den berømte 5-minutters installation

Her er den hurtige version af vejledningen til dem, der allerede er fortrolige med at udføre sådanne installationer. Flere detaljerede instruktioner følger. Hvis du ikke er fortrolig med at omdøbe filer, er trin 3 valgfri, og du kan springe den over, da installationsprogrammet vil oprette wp-config.php-filen til dig.

 1. Download og pak zip-pakken ud, hvis du ikke allerede har det.
 2. Opret en database til WordPress på din webserver, samt en MySQL (eller MariaDB) bruger, der har alle rettigheder til at få adgang til og ændre det.
 3. (Valgfrit) Find og omdøbe wp-config-sample.php til wp-config.php, rediger derefter filen og tilføj dine databaseoplysninger.Upload WordPress-filerne til det ønskede sted på din webserver
 4. Hvis du vil integrere WordPress i roden på dit domæne (f.eks. http://eksempel.dk/), skal du flytte eller uploade alt indholdet i den upakkede WordPress-mappe (med undtagelse af selve WordPress-mappen) i rodmappen på din webserver.
 5. Hvis du vil have din WordPress-installation i sin egen undermappe på din hjemmeside (f.eks http://eksempel.dk/blog/), skal du oprette blogkataloget på din server og uploade indholdet af den pakkede WordPress-pakke til biblioteket via FTP .
 6. Bemærk: Hvis din FTP-klient har en mulighed for at konvertere filnavne til små bogstaver, skal du sørge for at den er deaktiveret.
 7. Kør WordPress installations script ved at få adgang til webadressen i en webbrowser. Dette skal være den webadresse, hvor du uploadede WordPress-filerne. Hvis du installerede WordPress i rodmappen, skal du besøge: http://eksempel.dk/
  Hvis du installerede WordPress i sin egen underkatalog, kaldet blog, bør du besøge:

http://eksempel.dk/blog/

Det er det! WordPress er nu installeret.

Eksempel config fil:

<?php

/**

 * The base configuration for WordPress

 *

 * The wp-config.php creation script uses this file during the

 * installation. You don't have to use the web site, you can

 * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.

 *

 * This file contains the following configurations:

 *

 * * MySQL settings

 * * Secret keys

 * * Database table prefix

 * * ABSPATH

 *

 * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php

 *

 * @package WordPress

 */// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //

/** The name of the database for WordPress */

define('DB_NAME', 'database_name_here');/** MySQL database username */

define('DB_USER', 'username_here');/** MySQL database password */

define('DB_PASSWORD', 'password_here');/** MySQL hostname */

define('DB_HOST', 'localhost');/** Database Charset to use in creating database tables. */

define('DB_CHARSET', 'utf8');/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */

define('DB_COLLATE', '');/**#@+

 * Authentication Unique Keys and Salts.

 *

 * Change these to different unique phrases!

 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}

 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.

 *

 * @since 2.6.0

 */

define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');

define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');

define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');

define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');

define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');

define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');

define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');

define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here');/**#@-*//**

 * WordPress Database Table prefix.

 *

 * You can have multiple installations in one database if you give each

 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!

 */

$table_prefix = 'wp_main_site';/**

 * For developers: WordPress debugging mode.

 *

 * Change this to true to enable the display of notices during development.

 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG

 * in their development environments.

 *

 * For information on other constants that can be used for debugging,

 * visit the Codex.

 *

 * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress

 */

define('WP_DEBUG', false);/* That's all, stop editing! Happy blogging. *//** Absolute path to the WordPress directory. */

if ( !defined('ABSPATH') )

 define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');/** Sets up WordPress vars and included files. */

require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

 

 

[penci_related_posts title=”Disse indlæg er måske også noget for dig” number=”4″ style=”grid” align=”none” displayby=”recent_posts” orderby=”random”]